Χορηγία στην “ΠΗΓΗ ΖΩΗΣ” | Sponsoring the “SOURCE OF LIFE”

Η Αμπέλου Χώρα Α.Ε. συμμετείχε ως χορηγός στην εκδήλωση του Συνδέσμου Προώθησης
Εθελοντικής Αιμοδοσίας & Φίλων των Ατόμων με Μεσογειακή Αναιμία “ΠΗΓΗ ΖΩΗΣ” που
έγινε στις αρχές Νοεμβρίου του 2012.

Ampelou Chora S.A. participated as a sponsor in the event of the Association for the
Promotion of Voluntary Blood Donation and Friends of People with Thalassemia “SOURCE
OF LIFE” which took place in early November 2012.